O Noviciáte

Drahý študent, priateľu
možno aj v Tvojom srdci počuješ hlas nášho Spasiteľa "POĎ ZA MNOU!" Neváhaj a všetok čas sa nechaj k dispozícií na budovanie Kráľovstva Kristovho ako misionár, profesor, vedúci Bazialiánskej mládeže alebo ako pomocný brat staviteľ, kuchár, murár, krajčír či pomocná sila v monastyri.
Čo získaš, keď pôjdeš za hlasom Božím?
Isus povedal svojim poslucháčom: "Dostanete storakú náhradu a život večný." Bola to odpoveď apoštolom, keď raz dali otázku Isusovi: "Čo zato bude, my zriekli sme sa toho sveta a šli sme za Tebou." Isto, keď čítaš Spasiteľovu výzvu i Tebe príde myšlienka - Čo dostanem za to, že odrieknem sa tohto krásneho sveta, rodného domu, rodiny, priateľov, pohodlného života, možno aj dobrého zamestnania, bohatstva a pôjdem za Spasiteľom, Čo za to??? Odpoveď je skrytá v našej ľudskej prirodzenosti. Boh nás stvoril pre radosť a to nie len na tom druhom svete, ale už aj tu na našej peknej planéte. Koľko ľudí sa zrieka spania a celé hodiny sedia po nociach v laboratóriách, dlhé časy ostávajú v kozme vo veľkých nebezpečenstvách a veľkom riziku o vlastný život, len aby preslávili seba a svoje rodiny.
Boh sa nedá predbehnúť v svojej štedrosti
Už svojim apoštolom, učeníkom tu na zemi prisľúbil stokrát násobnú odmenu. A o akú odmenu vlastne ide?
1. Keď vstúpiš do monastyra, všetku starostlivosť za štúdia, ubytovanie, stravu berie na seba mníšske spoločenstvo- Rád sv. Bazila Veľkého ako za svoje duchovné deti s tým, že keď sa stanú mníchmi svojou prácou budú vychovávať ďalšiu Baziliánsku generáciu a starať sa o svoje duchovné deti - nových Baziliánov.
2. Po kandidatúre, keď dodržíš predpísané pravidlá a predstavený spoznajú, že z Teba bude dobrý mních - Bazilián, dostaneš nádherný habit a začneš noviciát, ktorý trvá jeden rok. Dostaneš nové meno, nový oblek na znak, že Ty už nepatríš svetu ale iba Bohu aj keď si z tohto sveta no nie pre svet. Noviciát je druhá skúška v monastyru, či si vhodný na  - mníšsky život, či budeš mať dosť síl na vykonávanie svojich mníšskych povinností.
3. Hlavným predpisom v noviciáte je MODLIŤ SA a dobre spoznať seba, svoje srdce očistiť od starých zlozvykov a snažiť sa žiť v mníšskej - Bazialiánskej askéze.
4. Po noviciáte, keď ukážeš, že bude s Teba skutočne dobrý mních - Bazilián, Prestavený na Tvoju vlastnoručne napísanú prosbu Ti dovolí zložiť obety - sľuby, že od toho času sa zriekaš majetku a všetkej mamony a budeš nasledovať Isusa v čistote a poslušnosti voči svojim predstaveným a pravidlám sv. Bazila Veľkého. Týmto aktom prijímaš mníšsky stav a stávaš pravým členom Rádu sv. Bazila Veľkého. Zaraďuješ sa k prepodobným otcom a matkám, ktroí od An´tonia, Evfimia, Makária, Vasilija, až po dnešne časy išli cestov mníšskeho života. sľub CHUDOBY - všetko čo zarobíš - dostaneš, zostane majetkom Rádu, ktorý berie na seba starostlivosť o tvoje telesné aj duchovné potreby až do smrti. Za dom, ktorý opustíš stávaš sa vlastníkom všetkých monastyrov na celom svete. Všade kam prídeš, všade si doma a všade Ťa príjmu ako svojho brata.
sľub ČISTOTY - zriekaš sa všetkých radosti a príjemností, telesných rozkoší. "Blahoslavený čistého srdca lebo oni uvidia Boha." Cez telesnú čistotu sa dostaneš bližšie k Bohu a toto poznanie vnesie do Tvojej duše a srdca mier, pokoj, a skutočnú radosť. Namiesto svojich bratov a sestier, ktorých si nechal doma získaš nových bratov, ktorý Ťa budú milovať, pomáhať Ti, podporovať Ťa a starať sa o Tvoje potreby duchovné no aj telesné. Radosť z detí Ti Boh nahradí tisíckami detí, ktoré budeš formovať a pripravovať ich na šťastný život a navždy Ti budú vďačný zato čo si pre nich urobil.
sľub POSLUŠNOSTI - zriekaš sa svojej vôle a dávaš sa do Božích rúk, do rúk svojho Stvoriteľa a Vykupiteľa, ktorý Ťa stvoril pre Seba, na svoj obraz a podobu. Boh Ťa bude viesť za ruku, aby si nepoblúdil v zemských temnotách. Za svojich zemných rodičov v Ráde dostaneš nových otcov, ktorý Ti budú tlmočiť vôľu Boha. Tvoji predstavený, budú pred Bohom zodpovedný za Teba. Preto sv. Bazil Veľký odporúča svojim mníchom mužne poslúchať.